İletişim Onay Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

 

Veri Sorumlusu : BAY TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“BAY” ya da ‘‘Şirket’’ olarak anılacaktır.)

 

Adresi : Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:13 34349 / Beşiktaş-İstanbul

 

E-posta : info@baytr.com

 

Web adresi : www.baytr.com

 

 1. VERİ İŞLEME AMAÇLARI

 

BAY tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan BAY Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla BAY veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;

  • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
  • Ürün ve hizmetlerin alınması ve teslim edilmesi,
  • Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
  • Şirketin ürün ve hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,
  • Ticari faaliyetlerin ve operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
  • İnternet üzerinden satış ile ilgili üyelik, sipariş, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik destek ile ürün gönderiminin sağlanması ve bunlarla ilgili iletişim kurulması,
  • Müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,
  • Satış ve hizmet sonrası müşteri destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Finans veya muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
  • Stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
  • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
  • BAY’ ın, topluluk şirketlerinin iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
  • Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü. Amaçlarıyla işlenecektir.

 

 1. İŞLENECEK VERİLER

 

Şirket tarafından hukuka uygun olarak KVK Kanununa uygun olarak ve BAY KVK Politikası ile işbu Aydınlatma Metninde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde işlenebilecek kişisel veri kategorileriniz ve açıklamaları aşağıda gösterilmektedir;

  • Finansal Bilgi: Banka hesap bilgileri, cari Hesap Kayıtları, kredi kartı numarası ve diğer bilgileri (mail order yönetimi ile yapılan ödemeler için), satış kayıtları, vergi dairesi, vergi kimlik numarası.
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi: Ad-soyad, araç plaka numarası, giriş çıkış tarih kayıtları, şirket içerisinde gerçek zamanlı görüntü kayıt sistemi ile alınan görsel ve işitsel veriler.
  • İletişim: Adres, elektronik posta adresi, telefon numarası.
  • İşlem Güvenliği Bilgisi: Ad-soyad, ilgili olunan firma adı, şifreler.
  • Kimlik: Ad-soyad, anne-baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik numarası, kimlik seri numarası, medeni hali, uyruk.
  • Müşteri İşlem Bilgisi: Elektronik posta kayıtları, sipariş bilgisi, sipariş geçmişi, telefon görüşme kayıtları.
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi.
  • Özlük: imza.
  • Talep/Şikâyet Bilgisi: Müşteri şikâyetlerine ilişkin elektronik posta, telefon kayıtları ve sair bilgiler.

 

 1. VERİLERİN AKTARIMI

 

 • Aktarım Yapılacak Alıcılar

Kişisel verileriniz, Madde 2’de belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla Şirket tarafından;

   • Şirket çalışanlarına, görevlilerine,
   • Topluluk şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine,
   • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
   • Faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine,
   • Verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için BAY’ ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına,
   • Bu kapsamda yurtdışında (Almanya’da) mukim iş ortağı ve tedarikçisi KAZ Hausgeräte GmbH’ a,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve işbu BAY Aydınlatma Metninin 2 numaralı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, işbu BAY Aydınlatma Metninin 4(1) maddesinde belirtilen üçüncü kişilere KVK Kanunu’na uygun olarak;

   • Ürün ve hizmetlerin alınması ve teslim edilmesi,
   • Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin icrası,
   • Şirketin ürün ve hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,
   • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
   • Ticari faaliyetlerin ve operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
   • Ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
   • İnternet üzerinden satış ile ilgili üyelik, sipariş, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik destek ile ürün gönderiminin sağlanması ve bunlarla ilgili iletişim kurulması,
   • Müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,
   • Müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,
   • Satış ve hizmet sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
   • Finans veya muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
   • Stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
   • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
   • BAY’ ın, iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
 • Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Amaçlarıyla aktarılabilecektir.

 

 • Yurtdışına Aktarım

BAY tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4(2) maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temin etmek suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin ve KVK Kanunu’nun 9.maddesindeki şartlara uygun olarak, yurtdışında mukim iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, işbu metnin 2 numaralı maddesi ile gösterilen amaçlarla Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu kapsamda elektronik ortamda formların doldurulması, sözleşmelerin akdi sırasında sözlü ve/veya yazılı kişisel verilerin alınması, finans ve muhasebe işlemlerinin

gerçekleştirilebilmesi için sözlü / yazılı / elektronik form doldurulmak suretiyle kişisel verilerin alınması, müşteri destek hizmetlerinin yürütülmesi ve ilgili hizmetler kapsamında sözlü, yazılı, form doldurulması, telefon görüşmesi ile ve sair yollarla kişisel verilerin temini gerçekleşebilmektedir.

 

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin 2 ve 4 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde BAY’ ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANIMI

 

 • Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak kendiniz ile ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talep halinde yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahiptir.

 

 • Hakların Kullanılması

 

Bu hakları kullanmak için Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamaları da içerecek şekilde Şirketin internet sitesinde (www.baytr.com) yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak;

   • Islak imzalı başvuru formunu, “Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:13 34349 / Beşiktaş-İstanbul”

adresinde bulunan Şirket’e kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden yahut Noter kanalıyla veya

İletmeniz halinde talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde BAY tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerimin Bay Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(Braun Shop markası dahil olmak üzere) tarafından
www.braunshop.com.tr internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyet
ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle iletişim
bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte
genel ve özel kampanyalar, duyurular, avantajlar, ürün ve hizmet
tanıtımları, reklam, araştırma anketleri ve diğer müşteri
memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil
uygulama, anlık bildirim, elektronik posta, telefon ile arama,
telesekreter ile otomatik arama, sosyal medya vb. her türlü
elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay
veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin Şirket’in
hizmet aldığı üçüncü kişi ve iş ortakları ile paylaşılmasını kabul
ediyorum.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.